Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYCOMB

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moneycomb en Stichting Derdengelden Moneycomb, gevestigd en kantoorhoudende in (1165 MK) Halfweg aan de Haarlemmerstraatweg 73C, met KvK-nummer 34241410. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1 Definities

1.1 Aanbieding: elke aanbieding of offerte van Moneycomb aan de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Moneycomb die op (rechts)verhouding tussen de Opdrachtgever en Moneycomb van toepassing zijn.1.3 Annulering: De schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever aan Moneycomb dat de Opdrachtgever van één of meer overeengekomen Producten en/of Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal maken, dan wel de schriftelijke mededeling van Moneycomb aan Opdrachtgever dat één of meer overeengekomen Producten en/of Diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.1.4 Diensten: de door Moneycomb op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet tegen betaling, te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Overeenkomst.1.5 Moneycomb: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moneycomb, gevestigd en kantoorhoudende in (1014 AS) Amsterdam aan de Isolatorweg 36. Moneycomb maakt haar bedrijf van, onder meer maar niet uitsluitend, het geheel of gedeeltelijk organiseren, produceren en/of faciliteren van (muziek)evenementen en het aanbieden van de daarbij behorende werkzaamheden, Producten en Diensten.1.6 Evenement: een gebeurtenis, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd door de Opdrachtgever en waarvoor Moneycomb werkzaamheden verricht.1.7 Opdrachtgever: een onderneming die een Evenement organiseert, en daartoe een Overeenkomst heeft gesloten met Moneycomb.1.8 Opdrachtsom: de totale vergoeding voor de door Moneycomb gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, exclusief BTW, ter zake een met een Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, welke vergoeding is gebaseerd op de door Moneycomb aan de Opdrachtgever gepresenteerde begroting en kan worden verhoogd naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden en/ofmeerwerk.. 1.9 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Moneycomb in het kader van de organisatie, productie en/of facilitering van een Evenement.. 1.10 Producten: de door Moneycomb op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te leveren zaken of vermogensrechten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Moneycomb en alle Overeenkomsten waarbij een Opdrachtgever aan Moneycomb de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of leveren van Producten en/of Diensten met betrekking tot een Evenement, ongeacht de wijze waarop een Aanbieding is gedaan en op welke wijze de Overeenkomst tot stand is gekomen. Door het aanvaarden van een Aanbieding en het sluiten van een Overeenkomst met Moneycomb, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Indien de Opdrachtgever eveneens gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, binden die algemene voorwaarden van de Opdrachtgever Moneycomb niet, tenzij Moneycomb deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Moneycomb ten behoeve van een Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten Overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten tussen Moneycomb en de Opdrachtgever.

2.4 Moneycomb heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten Overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en billijkheid blijkt te zijn. Moneycomb zal de Opdrachtgever tijdig van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in kennis stellen. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dient de Opdrachtgever Moneycomb hiervan binnen 10 werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van Moneycomb zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Moneycomb is nimmer verplicht om een Overeenkomst te sluiten met een Opdrachtgever.

3.2 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Moneycomb van de Opdrachtgever een schriftelijke aanvaarding van haar Aanbieding heeft ontvangen en Moneycomb deze schriftelijk heeft bevestigd, of indien partijen zulks expliciet zijn overeengekomen na ondertekening van een Overeenkomst door partijen, welke is opgesteld naar aanleiding van een Aanbieding van Moneycomb.

3.3 Alle Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Moneycomb voldoende capaciteit heeft. Indien Moneycomb onvoldoende capaciteit heeft om de Overeenkomst uit te voeren, dient Moneycomb de Opdrachtgever hierover binnen 10 (tien) werkdagen na aanvaarding van het aanbod of ondertekening van de Overeenkomst te informeren, in welk geval de Overeenkomst geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen.

3.4 Kennelijke administratieve fouten en schrijffouten in Aanbiedingen en Overeenkomsten kunnen door Moneycomb te allen tijde worden hersteld.

3.5 Onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst kan Moneycomb op ieder gewenst moment afbreken. In voorkomend geval kan Opdrachtgever Moneycomb niet verplichten verder te onderhandelen of enige vergoeding te betalen voor eventuele kosten of schade van Opdrachtgever, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

Artikel 4 Uitbesteding, wijzigingen en meerwerk (meerkosten)

4.1 Moneycomb zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Moneycomb is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden te verrichten door Moneycomb een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn door Moneycomb dient de Opdrachtgever Moneycomb derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Moneycomb een redelijke termijn wordt geboden om de betreffende werkzaamheden alsnog uit te voeren.

4.3 Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Moneycomb in verband met het Evenement zulks naar het oordeel van Moneycomb noodzakelijk maakt, zal Moneycomb gerechtigd zijn om naar eigen inzicht

4.4 de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, hetgeen consequenties kan hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen Opdrachtsom. Moneycomb brengt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de wijzigingen op de hoogte en zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen van de daaraan verbonden kosten. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.Bij wijziging of aanvulling van de werkzaamheden onder de Overeenkomst is Moneycomb gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden voor het meerwerk, zoals onder meer het tijdstip voor uitvoering van het meerwerk. Geen instemming van de Opdrachtgever is benodigd voor wijzigingen of aanvullingen van werkzaamheden onder de Overeenkomst, voor zover dat een wijziging met zich meebrengt van minder of gelijk aan 7% van de in de begroting vastgestelde prijs per post. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde werkzaamheden levert geen wanprestatie op van Moneycomb en is voor de Opdrachtgever geen reden de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.5 Indien de Opdrachtgever op enig moment voorafgaand aan het Evenement de Overeenkomst wenst te wijzigen, zoals onder meer met betrekking – maar niet beperkt – tot de begin- of eindtijd, het aantal bezoekers of de oppervlakte van terrein van het Evenement, dient hiertoe een schriftelijk verzoek aan Moneycomb te worden gedaan. De wijzigingen worden slechts na schriftelijke instemming van Moneycomb deel van de Overeenkomst. Moneycomb is gerechtigd om, zonder daarmee in gebreke te komen, naar eigen inzicht een dergelijk verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk – en derhalve tegen aanvullende kosten en hogere prijs – te aanvaarden.

4.6 Moneycomb is tevens gerechtigd om het Evenement, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zaken en/of personen in een bedreigende situatie terecht (zullen) komen. Indien het Evenement in een dergelijk geval wordt stopgezet, heeft dit, onverminderd artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, geen financiële consequenties voor Moneycomb. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat dit geen gevolgen heeft voor het recht van Moneycomb op de overeengekomen Opdracht en dat Moneycomb niet aansprakelijk is voor enige schade van de Opdrachtgever of derden.

Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is jegens Moneycomb verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van de Opdrachtgever, onverkort na te komen.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel af te dragen vergoedingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend in verband met het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken en nabuurrechtelijke fonogrammen.

5.3 Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst vergunningen noodzakelijk zijn, is de Opdrachtgever voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever garandeert jegens Moneycomb over alle noodzakelijke vergunningen te beschikken, die vereist zijn voor het Evenement. De Opdrachtgever zal Moneycomb desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Moneycomb ter beschikking stellen.

5.4 De Opdrachtgever vrijwaart Moneycomb van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met, en alle schade die het gevolg is van, het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde en/of enig vereiste van overheidswege en/of overige norm of richtlijn. De Opdrachtgever zal Moneycomb steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met het Evenement.

5.5 De Opdrachtgever zal de deelnemers, bezoekers en medewerkers van het Evenement steeds onverwijld informeren betreffende de werkzaamheden en bevoegdheden van Moneycomb.

5.6 De Opdrachtgever zal met betrekking tot het Evenement, niet aan een derde enige opdracht (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van Moneycomb, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moneycomb.

5.7 De Opdrachtgever zal Moneycomb volledig in staat stellen om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten. De Opdrachtgever is onder meer verplicht om alle door Moneycomb gevraagde en alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn en/of op grond waarvan Moneycomb een Aanbieding aan de Opdrachtgever zal doen en - in geval vervolgens een Overeenkomst wordt gesloten - daaraan uitvoering zal geven, onverwijld, volledig en correct aan Moneycomb te verschaffen.

5.8 Indien de Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt en/of de hiervoor bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Moneycomb gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en/of haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Moneycomb te voldoen.

Artikel 6 Vergoedingen en prijzen.

6.1 Alle door Moneycomb opgegeven vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, zoals onder meer, maar niet beperkt tot af te dragen vergoedingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de afdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten, zoals onder meer bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten en of geleverde zaken, welke van kracht worden na het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3 Moneycomb is gerechtigd de door haar (opgegeven) vergoedingen en prijzen in de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van het Evenement te verhogen, indien:a.sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld:wijzigingen van overheidswege (van lonen, werkgevers lasten, sociale verzekeringen);wijzigingen in de algemene kosten (materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn);aanzienlijke wijzigingen in valutaverhoudingen; de inhoud van de Overeenkomst door toedoen van de Opdrachtgever wijzigt. Wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moneycomb; tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Moneycomb, datin redelijkheid niet van Moneycomb mag worden verwacht de overeengekomen Overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke overeengekomen Opdrachtsom; en/of het Evenement plaatsvindt op nationale feestdagen.

6.4 Uitsluitend voor wijzigingen of aanvullingen van werkzaamheden onder de Overeenkomst die een wijziging met zich meebrengen van meer dan 7% van de in de begroting vastgestelde vergoeding en/of prijs per post is instemming nodig van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling

7.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever de totale Opdrachtsom te voldoen in de navolgende termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:a 1ste termijn:

a. één (1) week na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor 25% van de totale Opdrachtsom.

b. 2de termijn: zes weken (6) voor de aanvang van het Evenement ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de volgende 50% van de totale Opdrachtsom. In totaal is nu 75% van de totale Opdrachtsom in rekening gebracht.

c. 3de termijn: twee (2) weken voor aanvang van het Evenement ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de laatste 25% van de totale Opdrachtsom. In totaal is nu 100% van de totale Opdrachtsom in rekening gebracht.

7.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn voor het voldoen van de factuur (uiterlijk) zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum: deze datum wordt de vervaldatum genoemd.

7.3. In de Opdrachtsom niet verdisconteerde (onvoorziene) kosten, waaronder begrepen kosten voor wijzigingen en/of meerwerk, alsmede kosten voortvloeiende uit omstandigheden als genoemd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, worden binnen twee (2) weken na afloop van het Evenement aan de Opdrachtgever gefactureerd.

7.4. Door het enkel verstrijken van de geldende betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Moneycomb gerechtigd vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Moneycomb heeft in dat geval het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel per direct te staken en/of gestaakt te houden of de Overeenkomst te ontinden, onverminderd het recht van Moneycomb op vergoeding van de gemaakte kosten en de werkelijk geleden en volledige schade door de Opdrachtgever.

7.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de Opdrachtgever. Moneycomb is gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van (buitengerechtelijke) incassokosten, dit onverminderd het recht van Moneycomb om de werkelijk geleden schade en gemaakte kosten te vorderen.

7.6 In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij is bij de Overeenkomst, is ieder der Opdrachtgevers jegens Moneycomb hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag aan door Moneycomb uitgebrachte facturen.
Artikel 8 Annulering

8.1 De Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd schriftelijk onherroepelijk aanbiedt de hierna te noemen bedragen te betalen. Iedere Annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard, indien Moneycomb het aanbod niet binnen twee (2) weken verwerpt.

8.2 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.3 In alle gevallen waarin geen gebruik wordt gemaakt van een op grond van de Overeenkomst door Moneycomb te verrichten dienst, zonder een schriftelijke Annulering, is de Opdrachtgever verplicht de volledige Opdrachtsom te betalen.

8.4 Bedragen die Moneycomb ten tijde van de Annulering in het kader van de betreffende Overeenkomst reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen altijd door de Opdrachtgever volledig aan Moneycomb te worden vergoed, tenzij Moneycomb onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen met die derden aan te gaan.

8.5 Voor een Annulering van een Overeenkomst geldt dat de Opdrachtgever bij Annulering van de Overeenkomst:

a. meer dan 6 maanden voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb een bedrag verschuldigd is van € 1.000,- voor de reeds gemaakte administratiekosten;

b. tussen 3 en 6 maanden voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb een bedrag verschuldigd is van € 2.500,- voor de reeds gemaakte administratiekosten;

c. tussen 2 en 3 maanden voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb 40% van deOpdrachtsom verschuldigd is, met een minimum van € 10.000,-

d. ; tussen 1 en 2 maanden voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb 60% van de Opdrachtsom verschuldigd is, met een minimum van € 15.000,-

e.; tussen 14 en 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb 75% van de Opdrachtsom verschuldigd is, met een minimum van € 20.000,-

f. ;minder dan 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van het Evenement, aan Moneycomb 100% van de Opdrachtsom verschuldigd;

onverminderd de overige rechten van Moneycomb, waaronder het recht van Moneycomb op volledige schadevergoeding.

8.6 Moneycomb is gerechtigd de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen in geval van Annulering te verrekenen met de van Opdrachtgever ontvangen betalingen als genoemd in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 Ontbinding en beeindiging.

9.1 Moneycomb is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden of te beëindigen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Moneycomb:

a. in geval van overmacht aan de zijde van Moneycomb zoals bedoeld in artikel 13 (overmacht) van deze Algemene Voorwaarden;

b. indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden; indien Opdrachtgever op enige andere wijze niet (volledig) voldoet aan enige verplichting die hij jegens Moneycomb heeft.

9.2 Onverminderd de rechten voortvloeiende uit de wet is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder gehoudenheid tot enige vergoeding aan de andere partij(en), indien de andere partij haar faillissement aanvraagt, instaat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, dan wel tot liquidatie overgaat, onder curatele wordt gesteld, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van de andere partij wordt ontbonden dan wel een substantiële verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van de andere partij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele op- en aanmerkingen betrekking hebbend op de uitvoering van de werkzaamheden van Moneycomb in het kader van het Evenement dient de Opdrachtgever direct, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na constatering ervan aan de verantwoordelijke medewerker van Moneycomb kenbaar te maken. Indien de Opdrachtgever een klacht omtrent de uitvoering door Moneycomb van de Overeenkomst niet onverwijld na constatering mondeling aan Moneycomb kenbaar maakt en vervolgens binnen zeven (7) dagen schriftelijk bevestigt, wordt Moneycomb geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

10.2 Eventuele aanwijzingen en/of opmerkingen van Moneycomb gedurende het Evenement dienen door de Opdrachtgever te worden opgevolgd respectievelijk gerespecteerd.

10.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Moneycomb en/of enige derde is en/of zal ontstaan als gevolg van iedere toerekenbare of niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever en/of ieder handelen of nalaten in verband met de werkzaamheden of uitvoering daarvan die onder de verantwoordelijkheid valt van de Opdrachtgever, waaronder ten minste maar niet uitsluitend wordt begrepen handelen of nalaten door een andere leverancier van de Opdrachtgever en/of een bezoeker van het Evenement.

10.4 Moneycomb is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Moneycomb in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Moneycomb.

10.5 Indien en voor zover Moneycomb onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, op welke grond dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Moneycomb zou worden uitgekeerd.

10.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van de (rechts)personen waarvan Moneycomb zich in de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

10.7 De Opdrachtgever vrijwaart Moneycomb voor alle eventuele aanspraken van derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend bezoekers of leveranciers van het Evenement, tot vergoeding van schade in verband met door Moneycomb te verrichte diensten, voor zover deze schade niet krachtens de Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, voor rekening komt van Moneycomb. Indien Moneycomb uit dien hoofde door derdenmocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Moneycomb zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven adequate maatregelen te nemen, dan is Moneycomb gerechtigd, zonder ingebrekestelling, daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Moneycomb, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen eventuele aansprakelijkheden in verband met de productie en organisatie van het Evenement, van welke aard ook, waaronder maar niet uitsluitend door middle van het afsluiten van een adequate evenementenverzekering en een WA verzekering. Op eerste verzoek van Moneycomb zal Opdrachtgever aan Moneycomb afschriften van bedoelde verzekeringen overleggen.

Artikel 11 Geheimhouding

Partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede na beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook, gehouden absolute geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot alle afspraken, prijzen en/of tarieven (van diensten), bedrijfsgegevens, bescheiden, know-how en alle andere vertrouwelijke informatie, althans informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend geacht kan worden, welke zij in het kader van de Overeenkomst van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom.

12.1 Moneycomb behoudt zich de eigendom van de eventueel door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat al hetgeen de Opdrachtgever aan Moneycomb uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, door de Opdrachtgever zal zijn voldaan. De eigendom van de eventueel aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Moneycomb.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot (delen van) door Moneycomb of in opdracht van Moneycomb vervaardigde objecten en creaties, van welke aard ook (waaronder maar niet uitsluitend begrepen aanbiedingen, offertes, (terrein)tekeningen, rapporten, voorstellen, formats, concepten, ontwerpen, vormgeving, promotiemateriaal, onderscheidingstekens alsmede aan de Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur en de website(s) en social media accounts van Moneycomb), zoals (geregistreerde en ongeregistreerde) merkrechten, (geregistreerde en ongeregistreerde) modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, sui generis databankrechten etc., uitsluitend en in onverdeelde eigendom bij Moneycomb of haar licentiegevers. De Overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Moneycomb. De Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens met devoorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moneycomb, de objecten en creaties van Moneycomb te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken, op alle nu of in de toekomst mogelijke wijzen en in alle nu of in de toekomst mogelijke (waaronder ook digitale) vormen.

12.3 Voor zover de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot hiervoor genoemde door Moneycomb of in opdracht van Moneycomb vervaardigde objecten en creaties in eerste instantie niet aan Moneycomb mochten toekomen, worden deze hierbij alsnog, onvoorwaardelijk en zonder beperkingen, door de Opdrachtgever aan Moneycomb overgedragen en wordt deze overdracht hierbij door Moneycomb aanvaard. Indien de overdracht van enig recht ten aanzien van de objecten en creaties naar het oordeel van Moneycomb of derden niet volledig en/of rechtsgeldig zou zijn, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van Moneycomb door middel van een afzonderlijke akte alsnog die overdracht bewerkstelligen en medewerking verlenen aan alle relevante formaliteiten. Tot dat tijdstip verleent de Opdrachtgever aan Moneycomb hierbij een onherroepelijke volmacht om de aan zijn exploitatierecht voortspruitende, nog niet rechtsgeldig overgedragen bevoegdheden in en buiten rechte uit te (doen) oefenen.

12.4 Bij overtreding van het hierboven in dit artikel bepaalde is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding per geval of per dag een bedrag van € 10.000,00 aan Moneycomb verschuldigd, onverminderd enig ander aan Moneycomb toekomend recht.

Artikel 13 Overmacht.

13.1 In geval van overmacht zal Moneycomb zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Moneycomb onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Moneycomb jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Moneycomb kan worden verlangd.

13.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van Moneycomb komen zijn:.  gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan Moneycomb bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;.  ongeschiktheid van zaken waarvan Moneycomb bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt;.  werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen,bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging en terreur en/of terreurdreiging.

BIJZONDER DEELArtikel 14

Optredens

Indien en voor zover Moneycomb ingevolge de Overeenkomst verantwoordelijk is voor de optredens van artiesten en/of andere kunstenaars, stelt Moneycomb in het voorkomende geval aan Opdrachtgever een rider beschikbaar waarin de algemene en bijzondere voorwaarden van de betrokken optredens vastgelegd zijn, en garandeert de Opdrachtgever, tenzij hiervoor andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt, zonder dat hieraan nadere kosten voor Moneycomb verbonden zijn:de beschikbaarheid van (met een zgn. unieke sleutel) af te sluiten kleedaccommodaties ten behoeve van de optredende artiesten; de beschikbaarheid van voldoende consumpties (spijzen en dranken) ten behoeve van de optredende artiesten en medewerkers van of vanwege Moneycomb;de aanwezigheid van voldoende personeel van een particuliere beveiligingsorganisatie, voor zover dat naar de beoordeling van Moneycomb noodzakelijk is;dat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moneycomb geen producten, die betrekking hebben op de optredende artiesten, ter gelegenheid van het Evenement worden verspreid c.q. verkocht ter plaatste alwaar het optreden plaatsvindt en de directe omgeving daarvan;dat de Opdrachtgever in verband met de optredens en het voorgaande de aanwijzingen van Moneycomb opvolgt.

Artikel 15 Gebruik van muziekwerken en opnamen.

15.1 Indien ter gelegenheid van het Evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Moneycomb van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken/objecten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen- en uitvoeringen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, zoals in deze AlgemeneVoorwaarden omschreven, om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen en/of met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena ter zake te contracteren en/of de door hen verlangde vergoedingen af te dragen.15.2 De Opdrachtgever vrijwaart Moneycomb ter zake het in het voorgaande lid genoemde gebruik van de werken voor alle aanspraken van rechthebbenden, collectieve rechtenorganisaties en/of andere derden met betrekking tot het verkrijgen van toestemming en/of afdragen van vergoedingen.

Artikel 16 Catering

16.1 Indien Moneycomb in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door de Opdrachtgever aan Moneycomb vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat door Moneycomb of het door Moneycomb ingeschakelde cateringbedrijf voor meer dan het door de Opdrachtgever opgegeven aantal personen moet leveren, is Moneycomb gerechtigd om: de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren; of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden.16.2 Het door Moneycomb of het door Moneycomb ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 17 Transport

Indien Moneycomb in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor het vervoer van personen en/of het transport van zaken en Moneycomb daarvoor derden inschakelt, zoals onder meer maar niet beperkt tot een luchtvaartorganisatie c.q. vervoers- of transportonderneming, zullen de door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden mede van toepassing zijn op de Overeenkomst. De Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door Moneycomb op verzoek van de Opdrachtgever een afschrift ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

18.1 Op de tussen partijen gesloten Overeenkomst of nadere overeenkomsten voor de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.. 18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door Partijen expliciet uitgesloten.. 18.3 Alle geschillen tussen partijen van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.Aldus opgemaakt in Amsterdam, 25 februari 2013